Sukupuoli ja filosofia -teos saatavana avoimesti verkossa

Suomen filosofisen yhdistyksen Sukupuoli-kollokvion pohjalta koostettu kirja on ilmestynyt, ja se on saatavilla avoimesti verkossa. Kirjan ovat toimittaneet Kristina Rolin, Olli-Pekka Moisio, Martina Reuter ja Miira Tuominen.

 ”Sukupuoli on ollut tieteellisten ja yhteiskunnallisten kiistojen kohde kautta aikojen. Sukupuoli ja filosofia tarjoaa monipuolisen kuvan sukupuolen filosofisesta tutkimuksesta, joka koskee ihmisen olemisen peruskysymyksiä, naisten ja miesten moraalisen ja poliittisen toimijuuden ehtoja, tiedon ja tieteen sukupuolisia käytäntöjä sekä naisten asemaa suomalaisessa filosofiassa. Onko sukupuoli sosiaalisesti konstruoitu? Mikä on ruumiin merkitys sukupuolen määrittymisessä? Miten sukupuoli kietoutuu valtaan? Onko sukupuolella merkitystä tiedon kannalta? Miksi naisen asema filosofiassa muuttuu hitaasti? Näitä kysymyksiä pohtivat suomalaiset filosofit.”

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/sophi/126-150/sophi131

Tervetuloa hallituksen kokoukseen 31.8. klo 18

Tervetuloa NFY:n hallituksen kokoukseen Kaisa-kirjaston huoneessa 6005 keskiviikkona 31.8. klo 18. Kokouksessa keskustellaan muun muassa NFYn tulevista tapahtumista, ja kaikki tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneet jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan kokoukseen!

NFY:n kevätkauden päätöstapahtuma 15.6.

NFY:n kevätkauden päätöstapahtuma järjestetään keskiviikkona 15.6. klo 17.30 alkaen Tokoinrannassa Cafe Pirittassa. Kaikki NFY:n jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan tapaamaan uusia ja vanhoja tuttuja! Tähän vapaamuotoiseen verkostoitumistapahtumaan  osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista. Jos osallistut NFY:n tapahtumiin ensimmäistä kertaa, tunnistat seurueemme pöydällä olevasta Simone de Beauvoirin teoksesta Toinen sukupuoli.

Keskustelutilaisuus 16.5. ”Naiset filosofiassa: tilastoja ja kokemuksia”

NFY järjestää 16.5. kaikille jäsenille avoimen keskustelutilaisuuden naisista ja filosofiasta. Tilaisuus alkaa klo 18 Kaisa-kirjaston huoneessa 6005 ja sen alustaa yliopistonlehtori Martina Reuter sekä opiskelijakyselyn toteuttamisessa mukana ollut Erika Ruonakoski. Tervetuloa!

Hallitus vuodelle 2016 valittu

Vuosikokouksessa 30.3.2016 valittiin NFY:lle uusi hallitus. Uudeksi puheenjohtajaksi toimikaudelle 2016 valittiin FM Milla Rantala. Muut hallituksen jäsenet ovat Anniina Leiviskä, Martina Reuter, Hanna Lukkari, Miira Tuominen, Ninni Suni ja Maija Paavolainen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Sari Ahonen ja Sanna Tirkkonen.

Kokouksessa myös suunniteltiin kuluvan vuoden toimintaa, tapahtumista lisää sitten ajallaan!

Pohjoismaiset naisfilosofit kokoontuivat Tukholmassa

Tukholmassa pidettiin lokakuun puolessavälissä seminaari ”Nordic Women in Philosophy”, joka kokosi yhteen naisfilosofeja kaikista pohjoismaista. Tarkoituksena oli pohtiatutkimuskysymyksiä ja menetelmiä, joiden avulla parhaiten voisi  tutkia pohjoismaisten naisten asemaa filosofiassa.

Moa Bursell ja Katarina Berndt Rasmussen Tukholman tulevaisuudentutkimuksen instituutista esittelivät instituutin seminaarin aiheen kannalta relevantteja tutkimushankkeita ja -teemoja. Eräs näistä on demokratian tila 2000-luvulla ja sen alainen etnisen, seksuaalisen ja sukupuolisen diskriminaation tutkimusteema, jossa diskriminaatiota tarkastellaan epätasavertaisena ja haitallisena kohtelua. Hankkeen piirissä tutkijat pyrkivät analysoimaan muun muassa sukupuoleen ja etniseen taustaan liittyviä niin sanottuja implisiittisiä vääristymiä (implicit bias), jotka muovaavat arvostelmiamme. Tämä on aihepiiri, joka on puhuttanut paljon myös naisfilosofien asemasta käydyn keskustelun yhteydessä.

Åsa Burman Tukholman yliopistosta perehdytti osallistujat Ruotsin kansallisiin tilastoihin filosofian opiskelijoiden ja ammattilaisten sukupuolijakaumasta sekä luokka- ja etnisyys-taustoista. Hyvä uutinen on, että runsaasti relevanttia dataa on saatavilla Ruotsin tilastokeskuksesta. Seminaarin aiheen kannalta kiinnostavaksi osoittautuneita tohtorintutkinnon jälkeisiä vaiheita olemassa olevat tietokannat eivät kuitenkaan kata erikseen filosofian osalta.

Burmanin mukaan Ruotsissa maisteritason filosofian opiskelijoista vain noin 30 % on viime vuosina ollut naispuolisia. Suhteessa muihin humanistisiin aineisiin ero on huomattava. Alustavan analyysin perusteella toinen naisten filosofia-uran kannalta ratkaiseva seikka  on, että niin harvat naiset saavat tohtoritutkinnon jälkeen pysyvän viran filosofian oppiaineesta. Filosofian sukupuolijakauma on tässä suhteessa samalla tasolla insinööritieteiden ja eksaktien luonnontieteiden kanssa. Naistohtoreiden työuran seuraaminen nousikin tärkeäksi kun mietittiin tutkimushankkeen jatkoa.

Burman korosti myös sosioekonomisten tekijöiden ja etnisen taustan merkitystä filosofian valitsemisessa opiskelualaksi. Hänen mukaansa naisten tilannetta filosofiassa voidaan tehokkaasti selvittää yhdistämällä sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia analyysejä.

Martina Reuter Jyväskylän yliopistosta ja NFY:stä esitteli millaista tilastollista aineistoa on maisteritasolle asti saatavilla Bergenin, Lundin ja Jyväskylän yliopistoista, millaisia trendejä siitä on havaittavissa sekä pohti näiden aineistojen vertailukelpoisuutta. Yleisesti ottaen naisopiskelijoiden määrä oli laskusuunnassa kaikissa käsitellyissä yliopistoissa. Sosioekonomisten tekijöiden ja työllisyystilanteen merkitystä trendin selittämisen kannalta pohdittiin.

Kristiina Rolin esitteli tekemäänsä tutkimusta naisfyysikoista keskittyen Suomea käsitelleeseen osuuteen. Tutkimus tehtiin monitieteisten metodien avulla. Siinä tutkittiin sukupuolittamisen tapoja eri maiden fysiikan laitoksilla, tunnistettiin naisten diskriminaatiota näillä laitoksilla sekä sitä kohtaavatko laitoskohtaiset tasa-arvosuunnitelmat tutkimuksen haastatteluaineiston esille nostamat tasa-arvo ongelmat.

Fyysikkotutkimuksen perusteella pohdittiin, miten naisfilosofien asemaa pohjoismaisissa yliopistoissa voitaisiin parhaiten tutkia huomioiden tieteenalakohtaiset ominaispiirteet. Mainittiin muun muassa filosofian tekemisen tyylit, epävirallisten verkostojen merkitys, feministisen filosofian merkitys yhtenä filosofian sisäisenä alajakona ja sen sijoittuminen luokitusjärjestelmissä sekä naisten sisällyttäminen erilaisiin tieteenalan sisäisten alajakojen ja niiden merkityksen määrittelyprosesseihin.

Rolin totesi, että siinä missä esimerkiksi seksuaalisen häirinnän tutkiminen on suhteellisen ongelmatonta, niin haasteena on miten onnistua tutkimaan sitä, mikä ei ole tapahtunut. Aiemmin näkymättömiksi jääneisiin prosesseihin voi pureutua uusien menetelmien avulla. Esimerkkinä mainittiin menetelmä, jolla voi mitata seminaarihuoneessa puhumiseen käytettyä aikaa. Jo olemassa oleva tutkimus on paikantanut naisten kokemuksia eristyneisyydestä ja todennut että naiset kokevat ympäristön ongelmana ennemmin kuin filosofian itsessään. Filosofisten metodien uudelleen ajatteleminen ja niiden kytkös erilaisiin filosofisiin tyyleihin oli myös keskusteluissa esillä.

 

Yleiskeskustelussa esiteltiin pohjoismaisten naisfilosofien viime vuosina ilahduttavan aktiivisesti muodostamia verkostoja. Tanskassa (Netværk for Kvinder i Filosofi), Ruotsissa (SWIPsverige) ja Suomessa (NFY) ovat kansallisia verkostoja ja Norjassa toimii ainakin yksi yliopistokohtainen verkosto (Bergensnettverket for kvinner i filosofi). Islannissa on vain muutama naisfilosofi eikä siten virallista verkostoa.

Seminaari oli osa NFY:n varapuheenjohtajan Martina Reuterin vetämää yhteispohjoismaisen, naisten asemaa filosofiassa koskevan empiiris-teoreettisen tutkimushankkeen valmistelua.  Osallistujien palautteen mukaan tutkimusaihe on mitä hedelmällisin, valmisteluprosessi etenee tarkoituksenmukaisesti ja pohja yhteispohjoismaiselle yhteistyölle on muodostumassa vankaksi.

Seminaari järjestettiin Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston, Institutet för Framtidsstudier -tutkimusinstitutuutin ja Jyväskylän yliopiston tuen turvin.

Virpi Lehtinen

 

NFY lecture: Sigridur Thorgeirsdottir: Reading Irigaray and Butler in the Light of Nietzsche´s Philosophy of the Body

Lecture at Helsinki Collegium for Advanced Studies, meeting room second floor, Thursday October 29, 16.15-18.

Luce Irigaray claims that the question of sexual difference is the most important question of our times. The pertinent problems of our  global world are for her based in this question. Judith Butler has been an influential thinker for the politics of difference that have been especially central for contemporary leftist, liberal politics. Both Butler and Irigaray have the body as a focal point of their philosophies, and both are influenced by Nietzsche’s philosophy of the body. In her lecture Sigridur Thorgeirsdottir will raise and discuss the following questions: How is Nietzsche´s philosophy of the body and sexual difference reflected in the works of Irigaray and Butler? How does their Nietzschean philosophical background make apparent the tension between Irigarays difference feminism and Butler´s queer theory? Is Butler´s theory in effect not good for women, like Nussbaum argues? Or basically mostly important for human rights battles? And is Irigaray´s difference feminism outdated essentialism or the most radical feminist position within contemporary philosophy? Is her idea of the love of the sexes a viable vision for feminist philosophy and politics?

Sigridur Thorgeirsdottir is professor of philosophy at the University of Iceland who held the Erkko Professorship at the Helsinki Collegium for Advanced Studies in 2014-2015.

She has published on Nietzsche, Beauvoir, Arendt, feminist philosophy, philosophy of the body and nature, and women in the history of philosophy. She is one of the founders of the United Nations University Program on Gender Equality Training and Studies, and chair of the gender committee of FISP.

Sigridur Thorgeirsdottir belongs to a group of feminist philosophers from the Universities of Jyväskylä, Iceland, Oslo and Aalborg who will be running four summer schools in feminist philosophy in 2016-2017 (with a grant from Erasmus). This group was also involved in the organization of the recent conference on Women in the History of Philosophy last June at the University of Helsinki, http://blogs.helsinki.fi/shc-helsinki/2015/03/27/women-in-the-history-of-philosophy-june-15-16-2015/