Opintosuoritukset Women, Truth, Action -konferenssista

Aika: 10.–12.10.2013
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Aihe: Konferenssi keskittyy filosofian kolmeen osa-alueeseen ja teemaan: fenomenologiaan (”Subjekti, ruumis ja maailma”), metafysiikkaan (Merkitys ja objektiivisuus) sekä politiikkaan (Toiminta ja muutos). Se tuo yhteen tutkijoita niin analyyttisen kuin mannermaisenkin filosofian piiristä sekä filosofian historian tutkimuksesta. Pääpuhujat: Lilli Alanen (Ruotsi/Suomi), Lisa Folkmarson Käll (Ruotsi), Lena Halldenius (Ruotsi), Sally Haslanger (USA), Alice Pugliese (Italia) ja Lanei Rodemeyer (USA). Konferenssi on ilmainen ja sen järjestävät Sara Heinämaan projekti Ethics of Renewal sekä Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistys NFY.

Ohjelma
Esitelmien abstraktit

Tiedustelut: erika.ruonakoski (at) helsinki.fi
Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen ja filosofian oppiaineissa suorituksesta on sovittu alla olevalla tavalla.

Luentopäiväkirja

Läsnäolo kaikkina päivinä (ilmoittaudu Erika Ruonakoskelle) sekä 8–10 sivun opintopäiväkirja. Fontti 12 (Times New Roman), 1,5 riviväli, marginaalit 2,5 cm.  Arvosteluasteikko 1-5; filosofi: hyväksytty/hylätty. Opintopäiväkirjan voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Oppimispäiväkirja palautetaan  31.10.2014 mennessä alla mainituille henkilöille.
Filosofi: thomas. wallgren (at) helsinki.fi
Käytännöllinen filosofia: kristian.klockars (at) helsinki.fi
Sukupuolentutkimus: erika.ruonakoski (at) helsinki.fi
Teoreettinen filosofia: matti.sintonen (at) helsinki.fi

Opintosuorituksesta voi saada 2 op ja sitä voi hyödyntää seuraavasti:

Filosofi (ruots.)
Tiedustelut Thomas Wallgren

Käytännöllinen filosofia
Nykyajan filosofia, yhteiskuntafilosofia, kulttuurifilosofia

Sukupuolentutkimus
Aineopinnot: WNA299 Sukupuolentutkimuksen valinnainen temaattinen / metodologinen kurssimuotoinen opintojakso
Syventävät opinnot: WNA/MNA333 Valinnaiset opinnot
Jatko-opinnot: WNA901 Sukupuolentutkimus: tutkijan taidot

Teoreettinen filosofia
Metafysiikka (Fte340.1f), syventävä kurssi 1f tai Metafysiikka (Fte340.2f), syventävä kurssi 2f

Miten luentopäiväkirjaa kirjoitetaan?
Tee muistiinpanoja konferenssin aikana ja kirjoita oppimispäiväkirjaa aina kunkin päivän jälkeen. Voit käyttää halutessasi lisänä myös muuta materiaalia (esim. luennoitsijoiden julkaisemat artikkelit tai kirjat) ja tutustua  esitelmien abstrakteihin jo etukäteen. Luentopäiväkirjassa on hyvä huomioida eri esitelmien väliset yhteydet, esitelmien suhde kunkin päivän teemaan sekä esitelmistä virinnyt keskustelu.  Kaikkien konferenssipäivien esitelmiä on käsiteltävä. Syvemmin analysoidaan kolmea esitystä, yhtä kultakin päivältä.

Oppimispäiväkirjassa on tärkeää analyyttinen ja pohdiskeleva ote, ja siinä korostuvat oppimisen prosessinomaisuus: kirjoittamisprosessin tarkoitus on, että että opiskelija pyrkii liittämään opiskeltavan asian, tässä konferenssiesitelmien, aiempaan asiayhteyteen ja kytkemään omia ajatuksiaan tähän (Lindblom-Ylänne, Nevgi, Hailikari & Wager, 2009, kirjassa S. Lindblom-Ylänne & A. Nevgi (toim.) Yliopisto-opettajan käsikirja, s. 156-191).

 • Mitä opin?
  • Keskeiset oppimasi asiat. Voit valita kustakin asiakokonaisuudesta muutaman pääteeman. Ei referaatti vaan reflektio siitä, mitä uusia asioita olet oppinut.
 • Mikä jäi/jäikö joku asia epäselväksi?
 • Mitä pohdin ja mitä oppimani tieto merkitsee itselleni?
  • Oppimispäiväkirjan tärkein ja samalla vaativin kysymys. Kysymys tähtää siihen, että konferenssissa käsitellyistä asioista tulee itselle sinulle omakohtaisesti merkityksellisiä ja ne nivoutuvat muuhun tietoon ja aiempiin kokemuksiin; henkilökohtainen, analyyttinen ja perusteltu näkemyksesi asiasta.
 • Päämääränä omakohtaisen näkemyksen muodostamiseen esitelmien teemoista.
 • Analysoi opiskeltavia asioita syvällisesti ja kriittisesti mahdollisemman monesta näkökulmasta.
 • Pohdiskeleva ja reflektiivinen ote.
 • Perustele mielipiteesi ja näkemyksesi.
 • Tee muistiinpanoja seminaarissa ja kirjoita oppimispäiväkirjaa heti konferenssin alettua.
 • Kirjoita säännöllisesti ja viimeistele tiivistäen.
Mainokset